هیأت علمی

کربلائی هرفته

میزان تحصیلات: دکتری تخصصی

مرتبه علمی: استادیار روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی

عضو هئیت علمی دانشگاه آزادی اسلامی واحد زاهدان

پست الکترونیک: karbalai_996@yahoo.com

الف) سوابق تحصیلی

1370-1374      لیسانس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی . دانشگاه پیام نور زاهدان

1375-1377     فوق لیسانس روانشناسی آموزش کودکان استثنائی دانشگاه آزاد اسلامی  بیرجند

1390-1394     دکتری روانشناسی کودکان استثنائی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران

 

عناوین پایان نامه های اینجانب:

الف) دوره کارشناسی ارشد

« بررسی مقایسه و رابطه مرکز کنترل درونی- بیرونی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر تیز هوش و عادی»

استاد راهنما: دکتر باقر غباری بناب، استاد مشاور: دکتر عبدالله دانشوری

 

ب) دکتری

« بررسی ویژگیهای زیستی ، شخصیتی، ظرفیت هوشی، پیشرفت تحصیلی، تبار خانوادگی، اجتماعی و سلامت روان نوجوانان بزه کار استان سیستان و بلوچستان

استاد راهنما: دکتر غلامعلی افروز استاد ممتاز دانشگاه تهران، دکتر مهوش رقیبی، استاد مشاور: دکتر کامبیز کامکاری


مقالات:

                                                                                                                     

1) بررسی ویژگی های شخصیتی ظرفیت هوش نوجوانان بزه کار استان سیستان و بلوچستان -فصل نامه علمی-پژوهشی پژوهش در نظام آموزشی

 

2) بررسی ویژگی های پیشرفت تحصیلی، تبار خانوادگی- اجتماعی و   - فصلنامه علمی -پژوهشی روانشناسی مدرسه

سلامت روان نوجوانان بزه کار استان سیستان و بلوچستان

 

3) رابطه بین اعتقادات مذهبی و سلامت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی - مجله مطالعات علوم تربیتی دانشگاه بیرجند

 

4) بررسی رابطه بین مرکز کنترل درونی - بیرونی و پیشرفت تحصیلی و مقایسه آن در   دانش آموزان پسر تیز هوش و عادی  -  مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

استاد راهنمای 8 پایان نامه کارشناسی ارشد و داوری 10 پایان نامه کارشناسی ارشد

                                                                                     

1) عنوان: روانشناسی بازی        انتشارات: دانشگاه آزاد اسلامی  زاهدان           سطح: تالیف             نویسنده: فاطمه صغری کربلایی هرفته

2) عنوان: طبقه بندی شخصیتی بهداشت روانی اختلالات مربوط به رشد نوزادی و اوایل کودکی      انتشارات: دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان  سطح: ترجمه

نویسنده: فاطمه صغری کربلایی هرفته