هیأت علمی

فردین

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان 1392- 1394

دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان 1394- 1397

Language Certificate: IELTS Academic , Overall: 6

مدیریت انجمن های علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان 1398-1399

عضو شوراء پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان    1398- تا کنون

مدیر گروه کلیه مقاطع تحصیلی رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان  1399- تا کنون

 • طرح تحقیقاتی با عنوان تاثیر شیوع ویروس کرونا (COVID-19) و عوامل مرتبط با آن در دوره اپیدمی بر حالات عاطفی جمعیت عمومی. با حمایت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان. (1399).

 

 • طرح تحقیقاتی با عنوان بررسی رابطه بی سوادی با آسیب های اجتماعی. با حمایت مالی آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان. (1395).

 

  The impact of COVID-19 pandemic on physical and mental health of Asians: A study of seven middle-income countries in Asia. PLOS ONE, 2010, 16(2):  e0246824. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0246824

 • وارسی مسیررابطه میانمهارتهای ارتباطی، سازگاری فردی و مولفههای روانشناسی مثبتنگر در دانشجویان پسر و دختر دانشگاه فرهنگیان مشهد. مجله مطالعات روانشناسی تربیتی. 1399، 17 (4): 137- 153
 • The COVID-19 Outbreak and Its Emotional Consequences: A Web-Based Cross-Sectional Survey at the Peak of the Pandemic in Iran.  Annals of Military and Health Sciences Research,  2020, 18 (4); in press.  doi: 10.5812/amh.109630.
 • .COVID-19 and Anxiety: A Review of Psychological Impacts of Infectious Disease Outbreaks. ARCHIVES OF CLINICAL INFECTIOUS DISEASES Infectious Diseases. 15(COVID-19): e102779. doi: 10.5812/archcid.102779.
 •  COVID-19 and Educational Challenges: A Review of the Benefits of Online Education. Annals of Military and Health Sciences Research,  2020, 18 (3)doi: 10.5812/amh.105778.
 • .A Comparison of Symptoms of Mental Disorders Among Prisoners in the Rehabilitation Semi-Open System and Closed Prison System. Middle East J Rehabilitation Health Stud. 7(2): doi: 10.5812/mejrh.99921.
 • .COVID-19 Epidemic and Spirituality: A Review of the Benefits of Religion in Times of Crisis. Jundishapur J Chronic Dis Care.2020, 9(2): e104260. doi: 10.5812/jjcdc.104260.
 • The Role of Obsessive-Compulsive Disorder in Predicting Skin-Picking Disorder Among Primary School Children. Jentashapir J Health Res. 2018, 9(4). doi: 10.5812/jjhr.82460
 •  Symptoms of Obsessive - Compulsive Disorder Among Primary School Children in Zahedan, Iran. Ann Mil Health Sci Res. 2018; 16(1): doi: 10.5812/amh.65386
 •  Role of big five personality traits in obsessive-compulsive disorder and sleep quality among students. Journal of Research & Health Social Development & Health Promotion Research Center. Vol. 7, No. 6, Nov & Dec 2017: 1086- 1093. DOI: 10.18869/acadpub.jrh.7.6.1086
 •  Arab. A. Sanagoe. Gh. The Impact of Positive Psychological States in Predicting Sleep Quality Amongst PregnantWomen. Iran J Psychiatry Behav Sci. 10(4). doi: 10.17795/ijpbs-5767.
 • .Comparing Mental Disorder Symptoms Among Male and Female Prisoners. Shiraz E-Med J. 2016 April; 17(4-5):e3777.
 •  A Comparison of Mental Disorders in Two Groups of Prisoners Charged with Premeditated Murder and Kidnapping. Annals of Military & Health Sciences Research • Vol 14, No 2,
 •  بررسی باورهای غیرمنطقی جوانان مصرف کننده قلیان در چایخان های سنتی و جوانان مراجعه کننده به باشگاه های ورزشی پرورش اندام. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران. دوره بیست و هفتم: 147.
 •  مقایسه‌ی حمایت اجتماعی در نوجوانان علاقه‌مند به سبک‌های مختلف بازی‌های رایانه. مجله علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران. دوره چهارم، شماره اول.
 •  تأثیر آموزش تمرین های تقویت حافظه شنیداری بر توانایی خواندن دانش آموزان نارساخوان. مجله ی ناتوانی های یادگیری، زمستان 1395، دوره 6 شماره 2.
 •   مقایسه اشتیاق برای برقراری ارتباط در نوجوانان علاقمند به سبک های مختلف بازی های رایانه. فصلنامه فن آوری اطلاعات در علوم تربیتی سال ششم، شماره چهاردهم.
 •  مقایسه شیوه‌های مقابله با استرس و جرأت ورزی دانش آموزان آموزش‌دیده در پایگاه‌های بسیج و دانش آموزان غیر بسیجی. فصلنامه روانشناسی نظامی. دوره 6، شماره 23.
 •  نقش رضایت‌مندی از نحوه ساماندهی گلزار شهدا در رضایت عاطفی- اجتماعی و رضایت معنوی-روانی خانواده‌های شهدای نظامی.فصلنامه روانشناسی نظامی. دوره 6، شماره24.
 •  نقش حمایت اجتماعی درجهتگیري و امیدبه زندگی افراد سالم وبیماران مبتلابه HIV. فصلنامه سلامت جامعه. دوره نهم، شماره 4.
 •  اثربخشی توانمندی سازی کارکردی زوجین مبتنی بر رویکرد اسلامی بر رضایتمندی زناشویی زنان. فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده علمی. سال دهم، شماره 31.

دانشجوی برتر علمی مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان 1396

تقدیرنامه به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان 1399

تقدیرنامه از نهاد محترم رهبری به عنوان استاد ممتاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان  1400