هیأت علمی

حسن نیا خیبری

نام:  مهدی

نام خانوادگی: حسن نیا خیبری

تاریخ تولد1366/01/30      محل تولدگناباد، خراسان رضوی

آخرین مدرک تحصیلیدکتری تخصصی(.Ph.D)        رشته: مهندسی برق - قدرت

شغل :  هیات علمی 

نام و نشانی محل کار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهداندانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق

پست الکترونیک: m.hassannia@iauzah.ac.ir

دانشکده اصلی: 

دکتری تخصصی در رشته مهندسی برق-قدرت، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، معدل: 17/52. 

1392-1391 : همکار طرح پژوهشی" مدیریت و اصلاح الگوی مصرف بار در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد " دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد، مجری طرح: دکتر عباس صابری نوقابی.

1395-1391: همکار طرح تحقیقاتی"مدیریت و اصلاح الگوی بار مشترکین تجاری و خانگی شهرستان گناباد" مجری طرح: شرکت برق منطقه‌ای استان خراسان.

1393-1391: همکار طرح اینترنشیپ"ارزیابی اقتصادی بهره‌مندی واحدهای مسکونی-تجاری شهری و روستاهای دورافتاده، از انرژی‌های تجدیدپذیر (باد و خورشید) و بررسی میزان تاثیر آن بر کاهش پیک بار و هزینه‌های تولید و انتقال انرژی"مجری طرح: دکتر عباس صابری نوقابی.

2020, Best Chair of Theorizing of Islamic Azad University Zahedan Branch.

2013, Best Thesis in Engineering of Master Degree of Islamic Azad University Ahar Branch..

2012, First Class Honor of Master Degree Electrical Power of Islamic Azad University Ahar Branch.

2010, First Class Honor of Bachelor Degree Electrical Power of Islamic Azad University Gonabad Branch.

2009, Best Young Researcher from Young Research Club of Islamic Azad University Gonabad Branch.

2008, Honor of Elite Studious from Library of Islamic Azad University Gonabad Branch.

2005-2008, Place of honor student.

[1[امیر حسن‌نیا خیبری، احمد دارابی، مهدی حسن‌نیا خیبری. "شناسایی توابع انتقال ماشین DCبا استفاده از پاسخ پله"، دومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، مردادماه 1388، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد، ایران.

]2[ابراهیم بابائی و مهدی حسن‌نیا خیبری. "تعیین پارامترهای فیلتر مبتنی بر حساسیت مقادیر ویژه به کمک الگوریتم ژنتیک"، نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، اردیبهشت‌ماه 1390، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.

]3[مهدی حسن‌نیا خیبریو کاظم زارع. "بهبود قابلیت اطمینان شبکه‌های توزیع دارای منابع تولید پراکنده با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی"، سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، تیرماه 1390، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد، ایران.

]4[مهدی حسن‌نیا خیبریو علی حسن‌نیا خیبری. "کنترل بهینه توان راکتیو با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهبود یافته"، سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، تیرماه 1390، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد، ایران.

]5[مهدی حسن‌نیا خیبری، ابراهیم بابائی و مهران صباحی.  "مبدل ماتریسی منبع امپدانس سه فاز به تک فاز"، بیست و ششمین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC2011)، آبان‌ماه 1390، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران.

  [6] Ebrahim Babaei and Mahdi Hassannia Kheibari, “Design of Eigenvalues Sensitivity-Based Passive Filter Using Genetic Algorithm” in Proc.Electrical Power and Energy Conference, Oct 3-5, 2011, Winnipeg, Canada.

]7[عباس صابری نوقابی، مهدی حسن‌نیا خیبری و حسن زحمتکش. "مدیریت و اصلاح الگوی مصرف برق برای مصارف روشنایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد"، چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، شهریورماه 1391، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد، ایران.

]8[مهدی حسن‌نیا خیبری، ابراهیم بابائی "ارائه روش کنترلی جدید برای مبدل‌های ماتریسی منبع امپدانس سه فاز به تک فاز به منظور تولید فرکانس پیوسته در خروجی"، بیست و هفتمین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC2012)، آبان‌ماه 1391، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران.

]9[عباس صابری نوقابی، مهدی حسن‌نیا خیبری " استخراج الگوي بار روزانه مشترکين خانگي شهر گناباد"، پنجمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، مردادماه 1392، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد، ایران.

]10[مهدی حسن‌نیا خیبری، ابراهیم بابائی " مبدل ماتريسي منبع امپدانس سه فاز به دو فاز با طيف پيوسته فرکانس خروجي"، پنجمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، مردادماه 1392، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد، ایران.

]11[مهدی حسن‌نیا خیبری، ابراهیم بابائی " مبدل ماتريسي منبع امپدانس با طيف پيوسته فرکانس خروجي"، دومین کنفرانس منطقه‌ای سیرد ایران، دیماه 1392، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران.

]12[عباس صابری نوقابی، مهدی حسن‌نیا خیبری " مدیریت و اصلاح الگوی بار در دانشگاه آزاد اسلامی گناباد "، نوزدهمین کنفرانس شبکه‌های توزیع نیروی برق، اردیبهشت‌ماه 1393، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران.

]13[عباس صابری نوقابی، مهدی حسن‌نیا خیبری " استخراج الگوی بار مشترکین خانگی و تجاری شهر گناباد "، نوزدهمین کنفرانس شبکه‌های توزیع نیروی برق، اردیبهشت‌ماه 1393، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران.

  [14] Parviz Mirkhah and Mahdi Hassannia Kheibari, “A Novel Unity-Power-Factor AC-DC-AC Converter for Direct Supplying Motors” in 8th Iranian Conference on Electrical and Electronics Engineering, 2016, Gonabad, Iran.

]15[ضیاالرحمن آبرون و مهدی حسن نیا خیبری" ارتقای حاشیه امنیت سیستم قدرت با استفاده از اقدامات کنترلی و الگوریتم PSO"، چهارمین کنفرانس بین المللی در مهندسی برق و کامپیوتر ، 1395، موسسه آموزش عالی صالحان تهران، ایران.

]16[پرویز میرخواه و مهدی حسن نیا خیبری" کاهش اتلاف و بهبود هزینه مصرفی شبکه قدرت در حضور نیروگاههای بادی با استفاده از الگوریتم بهبود یافته SFLA"، هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران ، مردادماه 1395، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد، ایران.

]17[مسعود نژاد عبداله و مهدی حسن نیا خیبری" طراحی پایدارساز سیستم قدرت مقاوم با استفاده از الگوریتم PSO"، هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران ، مردادماه 1395، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد، ایران.

]18[پرویز میرخواه و مهدی حسن نیا خیبری" مطالعه عوامل موثر در پایداری دینامیکی میکروگریدها"، هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران ، مردادماه 1395، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد، ایران.

]19[امید بهمنی نژاد و مهدی حسن نیا" کمینه کردن تلفات سیستم توزیع با استفاده از بازآرایی شبکه در حضور منابع تولید پراکنده"، هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران ، مردادماه 1395، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد، ایران.

]20[افسانه سالاری و مهدی حسن نیا خیبری" مدیریت بهینه انرژی با در نظر گرفتن پاسخگویی بار با هدف کاهش تلفات"، پنجمین کنفرانس منطقه ای سیرد، ديماه 1395، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران.

]21[افسانه سالاری و مهدی حسن نیا خیبری" بهبود پایداری ولتاژ مبتنی بر روش تحلیل مدال و با استفاده از STATCOM"، هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران ، مردادماه 1395، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد، ایران.

]22[امید بهمنی نژاد و مهدی حسن نیا " ارزیابی پایداری سیستم قدرت مبتنی بر داده‌های اندازه گیری PMU"، هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران ، مردادماه 1395، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد، ایران.

]23[پرویز میرخواه و مهدی حسن نیا خیبری" ارزیابی پایداری دینامیکی ریزشبکه براساس محل قرارگیری DFIG"، هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران ، مردادماه 1395، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد، ایران.

]24[یونس گلوی و مهدی حسن نیا خیبری" برنامه ریزی توان اکتیو و راکتیو واحدهای تولید پراکنده با حفظ قیود بهره برداری پایدار و اقتصادی در یک ریزشبکه "، کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق، 1396، دانشگاه ابرار،تهران، ایران.

]25[سیروس سالاری عرب و مهدی حسن نیا خیبری" مدیریت انرژی در زیرساخت شبکه های هوشمند با در نظر گرفتن پاسخگویی بار با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی"، کنفرانس ملی رویکردهای نوین در صنعت برق، آذرماه 1396، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

]26[مهدی حسن نیا خیبری، سيدحميد حسيني، سودابه سليماني " ارایه راهکار جدید به منظور الویت بندی مشترکین برای مشارکت در برنامه های تشویقی پاسخگویی بار"، کنفرانس ملی رویکردهای نوین در صنعت برق، آذرماه 1396، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

]27[ناصر برهانی و مهدی حسن نیا خیبری" تعیین میزان تولید بهینه از منابع تولید پراکنده در زیرساخت شبکه هوشمند متعامل با بازار برق به منظور کاهش تلفات انرژی"، سومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر، 1397، دانشگاه پیام نور سمنان ، ایران.

]28[بهروز صلاحی و مهدی حسن نیا خیبری" یک مدل تصمیم گیری جدید برای مشارکت در برنامه های پاسخگویی بار با در نظر گرفتن شاخص های قابلیت اطمینان سیستم در زیرساخت بازار خدمات جانبی"، سومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر، 1397، دانشگاه پیام نور سمنان ، ایران.

]29[مریم میرشکار، مهدی حسن نیا و محمد عثمانی بجد " مدل برنامه ریزی بهینه از سیستم‌های ذخیره سازی توزیع انرژی در شبکه های توزیع فعال با استفاده از نقاط نرم باز و توان راکتیو ژنراتورهای توزیع شده"، نهمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران ، مردادماه 1397، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد، ایران.

]30[علی عسگری، مهدی حسن‌نیا خیبری، محمد عثمانی بجد " تحلیل کنترل فرکانس اولیه بر توان راکتیو در سیستم‌های قدرت"، پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی برق مکانیک و مکاترونیک ، 1397، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.

]31[سحر شيخ‌اويسي و مهدی حسن نیا خیبری" بهبود قابلیت اطمینان شبکه‌های توزیع در حضور بارهای پاسخگو به روش شبکه عصبی"، دومین همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی ، اسفندماه 1398، دانشگاه آیت ا... بروجردی، لرستان، ایران.

]32[مصطفي راشكي قلعه نو و مهدی حسن نیا خیبری" استفاده از رله های عددی برای حفاظت جریان بیش از حد و کاهش اختلالات حاصل از هرگونه خطای سیستمی و تضمین تحویل متناوب توان با استفاده ازMATLAB/Simulink"، هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم برق و کامپیوتر و مهندسی پزشکی، آذرماه 1399، موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك، شيروان، ایران.

]33[مهدی حسن نیا خیبری، سيدحميد حسيني، سودابه سليماني " آستانه تاثیرگذاری منفی برنامه های پاسخگویی بار در شبکه های توزیع"، فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران شماره 2، دوره 18، 1400

 [34] Hassanniakheibari, Mahdi, Seyed Hamid Hosseini, and Soodabeh Soleymani. "Demand response programs maximum participation aiming to reduce negative effects on distribution networks." International Transactions on Electrical Energy Systems 30.8 (2020): e12444.