هیأت علمی

جوادزاده

 

دکتر سید مهدی جوادزاده

میزان تحصیلات :دکترای تخصصي (P.h.D)

 محل تحصیل : دانشگاه فردوسی مشهد

درجه علمی:استادیار

رشته تحصیلی: اگرواکولوژی

ایمیل:s.m.javadzadeh@gmail.com

sm.javadzadeh@yahoo.com

s.m.javadzadeh@iauzah.ac.ir

sm.javadzadeh@alumni.um.ac.ir

شماره تماس:33446487-054

شغل:عضو هیئت علمی دانشگاه  

محل اشتغال: دانشگاه آزاد اسلامی

آدرس: زاهدان - خیابان دانشگاه مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی

 

دانشکده اصلی:

دانشکده اصلی: 

تا مورخه

پژوهشگر برتر سال 1386 دانشگاه آزاد اسلامی واحد

گیاهان دارویی 

مطالعات نظری و کاربردی زرشک

یاقوت سرخ

مجموعه مقالات همایش دانشگاه نوآوری و

کاشت وتولید هوهوبا در ایران

مجموعه مقالات اولين جشنواره ملي زرشک

علف هاي هرز مهم زعفران

مجموعه مقالات سومين جشنواره ملي طلاي سرخ